Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Apeldoorn ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Apeldoorn en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. CrossFit Apeldoorn gevestigd aan de Laan van de Kreeft 216, 7324 BX te Apeldoorn. Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72065370.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van CrossFit Apeldoorn.
 4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van CrossFit Apeldoorn is geadministreerd.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CrossFit Apeldoorn en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van CrossFit Apeldoorn.
 6. Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van CrossFit Apeldoorn waar de sportlessen plaatsvinden.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met CrossFit Apeldoorn. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding

 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van CrossFit Apeldoorn.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 3 maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd met een maand.
 3. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van CrossFit Apeldoorn zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.
 1. Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Apeldoorn.
 2. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij CrossFit Apeldoorn zal altijd op de dag van inschrijving ingaan en wordt aangegaan voor ten minste 3 maanden, daarna wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd met een maand.
 2. De betaling verloopt via automatische incasso.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 5. CrossFit Apeldoorn behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.
 6. Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient het lid via zijn/haar eigen account te regelen. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Wanneer men het abonnement wijzigt naar een goedkoper abonnement dan dient het lid dat schriftelijk of per mail in te dienen bij CrossFit Apeldoorn. Het wijzigen naar een goedkoper abonnement kost € 25,- administratiekosten per keer dat dit wordt gedaan. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 Trainings- en openingstijden

 1. CrossFit Apeldoorn behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma e.d. te wijzigen. CrossFit Apeldoorn is gerechtigd om gesloten te zijn op officiële en erkende feestdagen, of vanuit veiligheidsoverwegingen, waarbij de veiligheid van een lid niet langer kan worden gegarandeerd.
 2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door CrossFit Apeldoorn, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door in te loggen in zijn eigen account.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 3. Het opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 4. Na de eerste 3 maanden kan het lidmaatschap maandelijks worden beëindigd met inachtnemening van een opzegperiode van een gehele kalendermaand. Het lidmaatschap loopt dan van datum opzegging tot einde van betreffende maand, plus de maand daaraansluitend.
 5. CrossFit Apeldoornbehoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

 1. CrossFit Apeldoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij CrossFit Apeldoorn, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
 3. CrossFit Apeldoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).
 4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de Deelnemer CrossFit Apeldoorn vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7 Huisregels en klachten

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van CrossFit Apeldoorn c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van CrossFit Apeldoorn.

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. CrossFit Apeldoorn verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. CrossFit Apeldoorn kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij CrossFit Apeldoorn door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van CrossFit Apeldoorn zijn opgenomen. CrossFit Apeldoorn en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Apeldoorn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Apeldoorn gevestigd is.